Prawa pacjenta

Prawa pacjenta - to warto wiedzieć

Opiekując się chorym bliskim, pamiętaj o tym, że w świetle prawa jest on pacjentem, któremu przysługują określone prawa. Warto te prawa znać i odwoływać się do nich w każdej sytuacji, w której nie są respektowane.

Podczas wizyt w przychodniach, w szpitalach czy innych placówkach opieki medycznej spotkasz się zapewne z całym wachlarzem zachowań personelu — od życzliwości, uczynności i zrozumienia, po ignorancję, opryskliwość i niekompetencję. Pamiętając o tym, że personel medyczny to również ludzie, nie zapominaj o tym, że obowiązują ich — w równym stopniu — przepisy. A Ty w imieniu swoim, jak również chorego, masz prawo do egzekwowania przysługujących praw.

Poniżej znajdziesz skrót informacji o prawach pacjenta — lista ta pomoże Ci zadbać o dobro Twoje, a także Twojego bliskiego chorego.

Regulacje prawne

Prawa pacjenta są szczegółowym rozwinięciem praw człowieka w dziedzinie medycznej. W Polsce podstawowym dokumentem określającym prawa pacjenta jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.Najnowszym dokumentem prawnym, który określa prawa pacjenta w Polsce jest ustwa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw (j.t. Dz. U. 2016r., poz 186 ze zm.)

Prawa pacjenta należy odróżnić od praw ubezpieczonego. Te regulują osobne przepisy, które stanowią o rozszerzeniu uprawnień w ramach ubezpieczenia. Prawa pacjenta są prawami podstawowymi, przysługującymi zarówno osobom ubezpieczonym, jaki tym bez ubezpieczenia zdrowotnego.

Najważniejsze prawa pacjenta

 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek, zasoby finansowe pacjenta, rasę, wyznanie itp.
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej i natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia i życia.
 • Prawo do uzyskania drugiej opinii lekarskiej lub pielęgniarskiej w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych.
 • Prawo do profilaktyki w celu zapobiegania chorobom.
 • Prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia, przeprowadzanych badań, rokowań, możliwości leczenia, zagrożeń wybranych terapii, leków i terapii zastępczych, a w szczególności na temat swoich praw jako pacjenta — wszelkie informacje powinny być udzielane w sposób zrozumiały.
 • Prawo do zrezygnowania z otrzymywania informacji na temat swojego stanu zdrowia, z terapii czy badań nawet w przypadku wcześniej udzielonej zgody.
 • Prawo do poufności i zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem — pacjent może, ale nie musi upoważnić świadczeniodawcy do udzielania informacji osobom trzecim.
 • Prawo do wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawcy dokonanego na podstawie rzetelnej informacji medycznej.
 • Prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności, w tym do godnego umierania, do bezpieczeństwa, poszanowania czasu pacjenta, do unikania niepotrzebnego bólu i cierpienia.
 • Prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do odwiedzin, kontaktu z bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób bliskich bez względu na porę dnia.
 • Prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią.
 • Prawo do dochodzenia swoich praw.
 • Prawo do zgłoszenia działań niepożądanych produktu leczniczego
 • Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
Uwaga: Poszczególne prawa mogą być ograniczone w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku zagrożenia epidemicznego.

 

Co robić, jeśli ktoś łamie twoje prawa jako pacjenta?'

Zgodnie z prawem do zażaleń pacjent może złożyć skargę na świadczeniodawcę. Swoich praw może dochodzić na drodze administracyjnej lub sądowej.

 

W przypadku wyboru drogi administracyjnej, swoją skargę i roszczenia pacjent może skierować do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590)
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Rzecznika Praw Dziecka
 • Kierownika podmiotu leczniczego, w którym udzielane było świadczenie
 • Okręgowej Izby Lekarskiej
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Masz prawo pytać: Szczegółowe informacje na temat polskich przepisów prawnych, dotyczących praw pacjenta znajdziesz na stronach:

Ministerstwa Zdrowia: 
www.mz.gov.pl
w dziale Leczenie / Prawa pacjenta

Narodowego Funduszu Zdrowia: 
www.nfz.gov.pl
w dziale Dla Pacjenta / Prawa pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
www.bpp.gov.pl
w dziale Dla pacjenta / Prawa pacjenta

Biuro Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 
www.prawapacjenta.eu
w dziale Prawa Pacjenta

 

przewiń do góry przewiń w dół