Opieka pielęgniarska

Do roli opiekuna trudno się przygotować. Sytuacja zapewnienia osobie przewlekle chorej w domu zazwyczaj przychodzi nagle i wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Jeśli zdecydujemy się na zapewnienie bliskiej osobie opieki w domu, warto wspomóc się profesjonalną pomocą pielęgniarską i opiekuńczą.

Możemy skorzystać z pomocy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W tym wypadku wystarczy deklaracja wyboru na realizację świadczeń gwarantowanych pielęgniarki POZ, którą to składa się w wybranej przez siebie przychodni. Deklarację wyboru pielęgniarki POZ można także złożyć odrębnie w innej placówce ochrony zdrowia.

 

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Mogą z nich skorzystać osoby, które:     

 • ze względu na istniejące problemy zdrowotne (stany poszpitalne lub schorzenia przewlekłe) wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich,    
 • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie,    
 • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ (podstawowej opieki zdrowotnej).

 

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 24.09.2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 r., 1248 z późń. zm.):

 • świadczenie jest BEZPŁATNE,
 • częstotliwość i czas wizyt u danego pacjenta ustalana jest indywidualnie po wizycie wstępnej,
  pielęgniarka świadczy opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–18.00 (jest to czas, w którym pielęgniarka odbywa wizyty domowe u wszystkich podopiecznych) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy,
 • w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia chorego, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia,
 • w pozostałych przypadkach, wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą,
 • świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Warunki niezbędne do objęcia opieką:

 • złożona deklaracja wyboru pielęgniarki POZ,
 • informacja telefoniczna lub wizyta opiekuna w gabinecie pielęgniarki celem zgłoszenia konieczności objęcia opieką.

Inną formą opieki domowej jest pielęgniarska domowa opieka długoterminowa – refundowana ze środków NFZ. Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Wskazaniem do takiej opieki może być np. występowanie ran przewlekłych i odleżyn. Kwalifikacja do opieki następuje na podstawie skali Barthel.

Skala Barthel pozwala na określenie stopnia samodzielności chorego. Poszczególne czynności dnia codziennego punktuje się w określony sposób. Po zsumowaniu, na podstawie ilości punktów stan chorego określa się jako „lekki”, „średnio ciężki”, albo „bardzo ciężki”.

 

UWAGA: Do tego typu opieki nie kwalifikują się osoby w ostrej fazie choroby psychicznej,  uzależnione oraz w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa stworzona została dla osób przewklekle chorych somatycznie i psychosomatycznie, które:

 • przebywają w domu i są niezdolne do samoopieki i samopielęgnacji,   
 • w skali Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów.

 

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2015 poz. 1658 z późn. zm.):

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci wymagający m.in. intensywnej pielęgnacji, leczenia ran przewlekłych.

Świadczenia gwarantowane:

 • przygotowanie pacjenta i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • edukacja zdrowotna chorego i jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,
 • świadczenia pielęgnacyjne.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • świadczenie jest BEZPŁATNE,
 • wizyty przysługują nie mniej niż 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–20.00 - jest to czas, w którym odbywają się wizyty domowe (ilość godzin opieki dla danego pacjenta jest ustalana indywidualnie),
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach dostępność także w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy,
 • okres objęcia opieką jest uzależniony od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny w skali Barthel – przekroczenie poziomu 40 punktów w skali Barthel podczas oceny kontrolnej powoduje brak kwalifikacji do dalszej opieki.

Dokumenty niezbędne do objęcia pielęgniarską domową opieką długoterminową:

 • skierowanie do objęcia pielęgniarską domową opieką długoterminową (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli chory wcześniej przebywał w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący),
 • karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Dokumenty złożyć można w podmiotach leczniczych, świadczących opiekę domową.

przewiń do góry przewiń w dół