Zakłady opiekuńcze

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO) lub opiekuńczo-lecznicze (ZOL) – dalej nazywane Zakładami Opiekuńczymi – są placówkami służby zdrowia, pełnią podobne funkcje i w praktyce niewiele się różnią. Zapewniają całodobową opiekę i pielęgnację, rehabilitację oraz kontynuację leczenia dla osób niewymagających pobytu w szpitalu, a ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność wymagających świadczeń pielęgnacyjnych. Do zakładu może zostać przyjęta osoba przewlekle chora, która w ocenie skalą Barthel  – mierzącą stopień samoobsługi i samodzielności pacjenta – uzyskała nie więcej niż 40 punktów. Ocena skalą Barthel jest stosowana u osób, które ukończyły 3 rok życia.

Zakłady opiekuńcze różnią się często profilem co oznacza, że istnieją zakłady przystosowane do opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, a także nad osobami chorymi psychicznie. Wskazaniem do skierowania osoby do Zakładu Opiekuńczego, podobnie jak do innych placówek służby zdrowia, takich jak szpital, jest wyłącznie stan zdrowia chorego, a nie sytuacja zawodowa, osobista czy zdrowotna pozostałych członków rodziny. Długość pobytu jest uzależniona od stanu zdrowia chorego oraz jego stopnia oceny w zakresie samoobsługi i samodzielności. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lekarz i pielęgniarka oceniają stan zdrowia chorego za pomocą skali Barthel.

Brak kwalifikacji do przedłużenia pobytu w placówce nie zawsze jest równoznaczny z pełną sprawnością i samodzielnością chorego. Istnieje wówczas konieczność zorganizowania innych form pomocy w warunkach domowych. Możliwe jest ponowne skierowanie pacjenta do Zakładu Opiekuńczego w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia.

 

W celu umieszczenia osoby w Zakładzie Opiekuńczym należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • skierowanie,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • wywiad pielęgniarski,
 • kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel.

Dokumenty te wypełnia odpowiednio lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego (może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz w szpitalu, specjalista) w przypadku, gdy osoba przebywa w domu oraz personel oddziału szpitalnego w przypadku pobytu osoby chorej w szpitalu.

Świadczenie zdrowotne w tego typu placówce jest finansowane ze środków NFZ, pacjent natomiast ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70% swojego dochodu, rozumianego w myśl przepisów o pomocy społecznej. Konieczne jest więc udokumentowanie wysokości dochodu na podstawie ostatniej decyzji o waloryzacji renty lub emerytury, decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenia o wysokości zasiłku chorobowego czy innego dokumentu. Z uwagi na dużą liczbę osób wymagających całodobowej opieki oraz ograniczoną liczbę miejsc w tego typu placówkach okres oczekiwania na miejsce może się wahać, w zależności od sytuacji, od kilku tygodni do kilku miesięcy. Z reguły placówki w mniejszych miejscowościach mają krótsze okresy oczekiwania niż w dużych miastach.

Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze i Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze są dla osób przewlekle chorych, które wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i są zakwalifikowane do pobytu w zakładzie według skali Barthel

Do zakładu opiekuńczego nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest uzależnienie, choroba psychiczna lub zaawansowana choroba nowotworowa.

Osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną kierowane są do Zakładów Opiekuńczych dla osób psychicznie chorych.

Zasady pobytu:

 • chory opłaca wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 70% swoich dochodów,
 • pobyt w zakładzie opiekuńczym jest zawsze na czas określony, uzależniony od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny w skali Barthel.

Dokumenty niezbędne do skierowania do zakładu opiekuńczego:

 • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego/Opiekuńczo-Leczniczego,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • wywiad pielęgniarski,
 • karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel,
 • informacje o wysokości dochodu, w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń emerytalnych lub rentowych aktualna decyzja waloryzacji świadczenia.
przewiń do góry przewiń w dół